Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

SYFTE
Under flera år har vid olika enstaka tillfällen skolor, daghem, fritidsgårdar kyrkor och dylikt utnyttjats för övernattning.
Den brandtekniska bedömningen har gjorts med den utgångs­punkten att det varit en enstaka företeelse i lokaler avsedda och godkända för annat ändamål (undervisning, vård eller publika lokaler). Med åren har både antalet lokaler som nyttjas och antalet tillfällen ökat. Antalet arrangörer har också blivit fler. Detta medför att de tillfälliga lösningar på brandskyddet som föreskrivits ej alltid har fungerat.
Räddningstjänsterna i Kalmar län har därför funnit det angeläget att analysera brandskyddsproblematiken vid denna typ av utnyttjande, och ställa upp enhetliga riktlinjer för hur lokalerna får brukas.
Detta PM tar inte upp frågan om huruvida verksamheten är till­ståndspliktig eller om det kan finnas krav, rekommendationer från andra myndigheter. PM:et avser endast att ge ett skäligt brandskydd vid pågående verksamhet.
Anvisningen är uppdelad i två delar:
Del  1  Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning. Denna del utgör bedömningsgrund för möjligheten att nyttja lokalen för övernattning, Användare av denna del är nyttjaren och upplåtaren av lokalen (se definitioner)
Del  2   Ordningsföreskrifter för nyttjare (se definitioner)
Undantag från regler i detta PM kan göras i samråd med lokal räddningstjänst.

DEL 1

Definitioner
Upplåtare: Ägare eller innehavare av byggnad(er) som upplåts för tillfällig nyttjare för övernattning. Upplåtaren ansvarar för att kraven i kapitel 1 – 8 i detta PM följs / uppfylles.
Nyttjare: Föreningar eller enskilda som tillfälligt använder lokal för övernattning. Nyttjaren ansvarar för att regler i kapitel 9 – 13 i detta PM uppfylles.
Dessa anvisningar behandlar skolor, daghem, fritidshem, klubb­stugor och dylikt där övernattning förekommer.

1. Rutiner i kontakt mellan upplåtare/nyttjare och räddningstjänst
Räddningstjänsten skall i god tid underrättas av nyttjaren om varje förläggningstillfälle. Upplåtaren av lokalen ansvarar för att nyttjaren informeras om anmälningsplikten till räddningstjänsten. Anmälan skall innehålla namn på nyttjare, förläggningsobjekt, tiden för nyttjandet, antal perso­ner, säkerhetsansvarig, telefonnummer till förläggningsplatsen.

2. Brandcellsindelning
Varje rum eller sammanhängande grupp av rum som används som förläggning skall vara egen brandcell. Glas i vägg mot ut­rymningsväg accepteras inte. Vid barndaghem gäller avdel­ningen som brandcell. Korridor som är gemensam del av i övrigt skilda utrymningsvägar, skall vara egen brandcell med krav enligt BBR. Trapphus skall vara egna brandceller med krav enligt BBR.

3. Branddetektion/utrymningslarm
Omfattning
Varje utrymme och närmast intilliggande utrymme där sovande skall vistas skall vara försett med godkänt automatisk brandlarm direktöverfört till räddningstjänsten eller SOS.
Brandlarmet skall även kunna fungera som utrymningslarm med en minsta ljudnivå 70 dB i de utrymmen där sovande vistas. Som alternativ kan den automatiska branddetektionen utgöras av ett godkänt utrymningslarm (utformning, skötsel och omfattning). Tillägg för räddningstjänsten Öland: l byggnader i ett plan med minst en utgång direkt till det fria kan brandvarnare i utrymmet och intilliggande utrymme accepteras.

4. Utrymning
Utgångar
Varje brandcell skall ha tillgång till två av varandra oberoende utgångar.

Låsning
Samtliga dörrar i utrymningsväg skall vara öppningsbara inifrån utan nyckel eller annat verktyg.

Utrymningsplan
Utrymningsplan av lokalen bör vara utarbetad och monterad väl synlig.

Personantal
Antal personer som kan förläggas per brandcell är beroende av golvytan och utrymningsdörrarnas bredd. Ett lämpligt riktvärde är 3 m2 / person, vilket ger ca 20 personer per klassrum (med sängar 4 m2 / person).

I större lokaler till exempel gymnastiksal bör förläggningsplan upprättas. Förläggningen sker i större lokaler lämpligen i kvarter med breda gångar emellan. Gångarna bör mynna vid utgångarna från lokalen.

Dessa skall mynna vid in- respektive utgångsdörrarna. Eventuellt fastställt maximalt personantal i en viss lokal får aldrig överskridas.

Vägledande markering
Skyltar med vägledande markering skall finnas i erforderlig omfattning. Skyltarna skall vara belysta, genomlysta eller efter­lysande. De förstnämnda skall förses med nödström som varar minst 60 minuter. Placering av efterlysande göres  enligt BBR .
Efterlysande skyltar skall normalt endast godtas i barnstugor, vid nyttjande i andra lokaler skall särskild prövning göras.

5. Brandspridning i rum för sovande
Brännbart lättantändligt materiel, typ kartong och dylikt skall minimeras i rum där personer sover. Ytskikt på väggar och tak får ej vara sådant att de medför stor risk för snabbt brandförlopp. Sämre ytskikt än klass III (obehandlat trä) accepteras ej.

6. Brandfarlig vara
Brandfarlig vara får ej hanteras eller förvaras i lokalerna.

7. Brandredskap
Brandredskap av lämplig typ skall finnas tillgängligt och väl markerat på högst 25 m gångavstånd. Brandredskapen kan utgöras av inomhusbrandpost med formstyv slang eller hand­brandsläckare.

8. Elinstallationer
Alla elinstallationer skall vara utförda  av fackman. Provisoriska installationer accepteras ej.
DEL 2     Ordningsföreskrifter

9. Säkerhetsansvarig
Nyttjaren skall utse, och tillsammans med övernattningsanmälan, till räddningstjänsten anmäla (med telefonnummer), en säkerhetsansvarig som ansvarar för att kapitel 10 – 13 i detta PM följs.

10. Utrymningsledare
I varje rum där övernattning sker skall en utsedd person finnas som vid en utrymningssituation kan fungera som utrymningsledare. Denna person skall vara myndig.

11. Bevakning
Om fler än 100 personer förläggs i objektet skall en vaken vakt finnas  tillgänglig dygnet runt på markerad plats. Vakten skall under tiden 22.00 – 06.00 utföra minst två bevakningsronder jämt fördelat under natten. Alarmeringsmöjlighet med telefon skall finnas . Anslag med text ”Vid nödsituation ring 112” skall sättas upp i anslutning till telefonen. Vakten skall ha tillgång till en förläggningsplan med aktuella uppgifter om antalet personer per rum.

12. Information
Varje deltagargrupp skall informeras om de regler och föreskrifter som gäller vid nyttjande av byggnaden. Informationen skall bland annat omfatta

– utrymningsvägarna
– brand- och utrymningslarm
– uppsamlingsplats
– brandredskap
– ordningsreglerna

13. Ordningsregler
– Dörrar mellan trapphus och korridor skall vara stängda.
Undantag är när dörrarna är försedda  med rökdetektorstyrda magnethållare som
släpper dörren vid utlöst brandlarm
– Rökning är förbjuden i hela skolan.
– Bänkar, bord och stolar får ej placeras i korridor eller trapp-
hus. Uppställning görs i outnyttjade låsbara utrymmen.
– Matlagning, kaffekokning och liknande är förbjudet i hela
byggnaden utom i därför avsedda lokaler (skolkök och skol-
matsal).
– Sopsäckar och annat brännbart eller belamrande material
placeras på därför avsedda platser.
– Uppställning av husvagnar, container eller dylikt får ej ske
närmare byggnaden än 6 meter.
Uppställning får ej hindra brand- och ambulansfordon.