En vädjan till dig som jobbar i skog och mark

Avstå från att använda skogs- och markberedningsmaskiner. Det är extremt torrt i hela länet och risken för skogsbrand är väldigt stor. Uppmaningen kommer från Länsstyrelsen och räddningstjänsterna i Kalmar län.

En vanlig orsak till skogsbränder är gnistor från skogsmaskiner och då framför allt från kedjorna på markberedningsmaskiner. Flera skogsbolag har redan valt att stoppa planerat skogsarbete både i länet och i andra delar av Sverige. För att undvika att bränder uppstår vädjar vi nu till alla att undvika användningen av skogs- och markberedningsmaskiner under dessa extrema förhållanden.

Om arbete ändå måste genomföras är det av stor vikt att man följer de branschgemensamma riktlinjerna Riskhantering avseende brand vid skogsarbete.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har även gått ut med en uppmaning där man ”manar allmänheten i hela landet till stor försiktighet i skog och mark”.

Prognosen visar att det kommer att råda extremt stor risk för skogsbrand kommande vecka, därför är det viktigt att alla är extra försiktiga, såväl privatpersoner som privata markägare och skogsbolag.

Inom samtliga kommuner i Kalmar län råder det sedan en tid tillbaka eldningsförbud.

Eldningsförbud infört

Från och med 2018-05-25 kl. 12.00 är eldningsförbud infört på hela Öland. Det är dock tillåtet att grilla i grill/grillplats som är skild från marken.

Eldning

Vid höga brandriskvärden enligt SMHIs brandriskprognos kan det råda eldningsförbud. Aktuell brandriskprognos inhämtas på telefon 0470-463 57. Är det eldningsförbud finns information om detta hos räddningstjänsten och kommunen.

 

Säkerhetsrekommendationer vid eldning

  • Håll minst 75 meters avstånd till byggnader och kraftig vegetation (skog, större buskage etc.).
  • Ha vatten och redskap framme för att kunna hantera elden om den börjar sprida sig.
  • Var på plats och ha uppsikt över elden hela tiden tills den är helt släckt. Den som vaktar elden ska även ha mobiltelefon på sig för att snabbt kunna larma räddningstjänsten vid behov.

 

Exempel på eldningar som ej behöver anmälas.

  • Eldning i tunna i trädgården, mindre lövhögar etc.
  • Inom lantbruket eldning av rishögar etc mindre än 5m3.
  • Inom lantbruket ytavbränning av mindre än 1 ha halm åt gången.
  • Inom lantbruket eldning utmed stenmurar, dikeskanter etc.

Exempel på eldningar där anmälan skall göras.

  • Eldning på eller invid villatomter i större omfattning än tunna i trädgården, mindre rishög etc. Inom lantbruket eldning av rishögar, halmhögar etc som är större än 5 m3.
  • Inom lantbruket ytavbränning av mer än 1 ha halm, gräs etc på åker åt gången.
  • Inom lantbruket ytavbränning av ängsmarker etc liksom hyggesavbränningar.

 

Skyddsåtgärder vid ytavbränning
Avgränsningsåtgärder skall utföras på de sidor av den yta som skall brännas, där naturliga begränsningar mot brandspridning saknas. Dessa åtgärder kan ex bestå i att ett bälte av cirka 2 meters bredd plöjs eller att ett ca 5 meter brett bälte bränns av mot vinden som en skyddsavbränning. Vid halmbränning kan ett alternativ vara att ett minst 10 meter brett område befrias från halm genom noggrann räfsning. Där naturliga begränsningar saknas skall vattenförråd finnas tillgängligt. Vid halmbränning på åker skall maskin och redskap finnas snabbt tillgängligt för att ex med tallriksredskap snabbt kunna vidta avgränsningsåtgärder. I övrigt skall alltid handredskap finnas tillgängligt. Vid ytavbränning skall alltid mobiltelefon finnas tillgänglig.

 

OBSERVERA!
Eldning kan vara en sanitär olägenhet, tänk på grannar m.fl. I tveksamma fall kontakta kommunens Miljö- och byggnadsförvaltning. Kommunerna har i sina lokala föreskrifter infört begränsningar för eldning ur miljö- och hälsosynpunkt inom områden med detaljplan.

För Mörbylånga kommun anges i ”Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Mörbylånga kommun”  (08FS 2010:16) Eldning 13 § Eldning av torrt trädgårdsavfall är inom område med detaljplan endast tillåten under perioden 1 oktober – 30 april, under förutsättning att det kan ske utan att olägenhet för omgivningen uppkommer och att eldningsförbud inte råder pga. brandrisk. Valborgsmässoeld är undantagen från föreskrifterna.

För Borgholms kommun anges i ”Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön” (2005-06-13) Eldning 10§ Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden under tiden 1 april – 30 september. För Valborgsmässoeld och liknande krävs dispens av miljö- och byggnadsnämnden.