Brandfarliga och explosiva varor

Om Du har för avsikt att hantera brandfarliga eller explosiva varor kan Du behöva söka tillstånd för sådan hantering. Tillstånd söks i normalfallet hos Räddningstjänsten Öland. Här nedan kan du läsa information om vad brandfarliga respektive explosiva varor är för något, när det krävs tillstånd för hanteringen och vad en tillståndsansökan behöver innehålla för att den ska kunna behandlas.

— Restaurang med gasol – klicka här —

Vad är brandfarlig vara?

Brandfarliga gaser

Gaser eller gasblandningar som kan antändas i luft vid en temperatur av 20°C och ett atmosfärstryck på 101.3 kPa.

Brandfarliga vätskor

Vätskor som har en flampunkt som inte överstiger 100°C (vätskor som kan antändas vid temperaturer under 100°C). Alkoholhaltiga drycker enligt alkohollagen (1994:1738) är emellertid inte brandfarliga vätskor i andra fall än vid tillståndspliktig tillverkning enligt alkohollagen.

Brandreaktiva varor

Ämnen, blandningar och föremål som anges i särskilda föreskrifter som meddelats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller någon av dess föregångare. Exempel på sådana varor är väteperoxid, organiska peroxider, ammoniumnitrat, lågnitrerad nitrocellulosa och brandfarlig biograffilm.

Vad är explosiv vara?

Explosiva varor är explosiva ämnen och blandningar, föremål som innehåller sådana ämnen eller blandningar, samt allt övrigt som tillverkas i avsikt att framkalla en explosiv eller pyroteknisk effekt. Exempel är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor.

När behövs tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiv vara?

Brandfarlig vara

Den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarlig vara ska ha tillstånd till det. För detaljerad information om regler och undantag: MSBFS 2013:3

Räddningstjänsten Öland är tillståndsmyndighet gällande hantering av brandfarlig vara.

Mängder brandfarlig vara som överskrider någon av de angivna mängderna i tabellen nedan kräver att tillstånd söks hos Räddningstjänsten Öland.

Typ av hantering Typ av brandfarlig vara, volym i liter
Gas Aerosoler* Vätskor
Flampunkt högst 60 °C Flampunkt högre än 60 °C
Yrkesmässig publik verksamhet Inomhus** 2

Utomhus*** 60

100 100 10 000
Yrkesmässig icke publik verksamhet inomhus 250 500 500 10 000
Yrkesmässig icke publik verksamhet utomhus eller i öppen byggnad 1 000 3 000 3 000 50 000
Icke yrkesmässig hantering Gasol 60

Andra brandfarliga gaser 10

100 100 10 000
* De aerosoler som är brandfarliga eller extremt brandfarliga enligt MSBFS 2010:8
** Avser att någon del av hanteringen sker inomhus
*** Avser att ingen del av hanteringen sker inomhus

Explosiv vara

Den som hanterar explosiv vara, oavsett mängd, ska ha tillstånd till detta. För detaljerad information om regler och undantag: MSBFS 2019:1 samt ”Hantering av explosiva varor, handbok till MSB:s föreskrifter MSBFS 2019:1”.

MSB är tillståndsmyndighet gällande tillverkning, destruktion, gränsöverskridande överföring samt viss hantering inom Försvarsmakten.

Räddningstjänsten Öland är tillståndsmyndighet gällande annan hantering såsom förvaring, handel och överföring inom Sverige.

Föreståndare för hantering av brandfarliga och explosiva varor

En verksamhet som är tillståndpliktig för sin hantering av brandfarlig eller explosiv vara ska ha en eller flera personer utsedda till föreståndare. Det är den som är tillståndshavare som ska utse föreståndare, dvs. VD eller annan person med befogenhet att utse föreståndare för verksamheten. En föreståndare har i uppgift att verka för att hanteringen av brandfarliga varor sker på ett säkert sätt.

Här kan du läsa mer om föreståndarens ansvar för hanteringen av brandfarlig vara.

Föreståndare för tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor ska godkännas av räddningstjänsten.

Hur går jag tillväga för att söka tillstånd?

Steg 1: Läs ovan för att ta reda på om tillstånd krävs eller inte.

Steg 2: Upprätta de handlingar som krävs för ansökan. Se nedanstående avsnitt ”Vad ska ansökan innehålla”.

Steg 3: Ansökan om tillstånd skickas med epost till raddning@oland.se alternativt per brev till

Räddningstjänsten Öland
Box 111
386 22 Färjestaden

OBS: Du som skriver under ansökningsblanketten ska ha befogenhet att ansöka om tillstånd. Det innebär att Du ska vara behörig firmatecknare. Om Du representerar ett företag, förening eller annan juridisk person kräver vi en fullmakt eller motsvarande som påvisar att du får ansöka i dennes namn.

Vad ska ansökan innehålla?

För att Räddningstjänsten ska kunna pröva ärendet måste nedanstående ansökan vara komplett. Vi godtar inte hänvisningar om att handlingarna skickats in i samband med tidigare tillståndsprövningar. Räddningstjänsten bedömer inte ärendet förrän tillståndsansökan är fullständig. Om du inte skickar in alla begärda handlingar kommer räddningstjänsten begära komplettering. Om du väljer att inte bifoga en handling förväntas du ange en förklaring till varför det inte behövs.

Explosiv vara

Brandfarlig vara

Utöver ansökningsblanketten kan kompletterande handlingar krävas, beroende på vilken typ av hantering som avses. Klicka här för att se om Ditt ärende kräver kompletterande handlingar.

Utredning om risker

Enligt 7 § lagen om brandfarliga och explosiva varor ska den som bedriver tillståndspliktig verksamhet se till att det finns tillfredsställande utredning om riskerna för olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor samt om konsekvenserna av sådana händelser.

Observera att utredning om risker är ett krav för all tillståndspliktig hantering av brandfarlig och explosiv vara, från mindre hantering av gasflaskor/gasolanläggningar/färghantering/mindre sprängämnesförråd mm. till större typer av hantering. Hur omfattande utredningen behöver vara beror på vilka brandfarliga varor du hanterar, i vilka mängder samt hur komplicerad verksamheten är. Mer information om detta finns i ansökningsblanketten.

Utredningen ska presenteras i skriftlig form i samband med ansökan.

I utredningen bör en så kallad ”olycksfjäril” (bow-tie) användas, vilket är en modell som bygger på användandet av så kallade barriärer. Med barriärer menas åtgärder som genomförts för att förhindra att olyckor inträffat och för att minska konsekvenserna om olyckan trots allt skulle vara framme. Du kan läsa mer om hur man gör en olycksfjäril i MSB:s Vägledning Riskutredning för mindre och medelstora verksamheter.

Särskilt gällande varaktigt fastsatta anordningar för brandfarlig gas

För  vissa anläggningstyper finns etablerade branschanvisningar eller normer. Det allmänna rådet till 2 kap. 4 § MSBFS 2020:1 gör gällande att varaktigt fastsatta anordningar (exempelvis gasolanläggningar i restauranger) bör utföras enligt Energigas Sveriges anvisningar och normer. I dessa fall ska ett skriftligt åtagande att följa dessa anvisningar och normer bifogas ansökan.

Branschanvisningar och normer finns för

  • Rörledningsinstallationer för gasolflaskor (FGA 2020)
  • Större gasolanläggningar (SGA 2018)
  • Anläggningar för flytande metan (LNGA 2020)
  • Tankstationer för metangasdrivna fordon (TSA 2020)
  • Biogasanläggningar (BGA 2017)
  • Installationer av rörledningar för distribution av brandfarlig gas i gasfas med drifttryck upp till och med 4 bar övertryck (EGN 2020)

Blanketter för åtagande att följa anvisningar och normer finns att ladda ned kostnadsfritt på Energigas Sveriges hemsida. Klicka här för att komma till Energigas Sverige – Normer och Anvisningar.

Särskilt om riskutredning gällande explosiva varor

Om förvaringen medför högre antändningsrisk än zon E3 genom att explosivämnen kan spridas i form av damm, ånga eller på annat sätt ska en klassning av förrådet eller den del av förrådet där antändningsrisk kan förekomma utföras enligt MSBFS 2019:1. Klassningen ska dokumenteras i en klassningsplan. Om de explosiva varorna förvaras i oöppnade, oskadade originalförpackningar är risken för spridning i normala fall så liten att ingen klassning behöver göras.

Vad gäller om jag har ett befintligt tillstånd för brandfarlig/explosiv vara som jag vill förnya?

När Ditt befintliga tillstånd för brandfarlig vara löper ut och Ni avser att fortsätta med hanteringen behöver Ni ansöka om ett nytt tillstånd, senast tre månader i förväg. De föreskrifter och allmänna råd som är kopplade till lagen om brandfarliga och explosiva varor förändras kontinuerligt varför Räddningstjänsten Öland gör en helt ny prövning utifrån gällande lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd.

Detta innebär att ni är skyldiga att presentera alla de handlingar som räddningstjänsten kräver, även om ni haft ett tillstånd sedan tidigare.

Hur gör jag om jag inte själv har kunskapen att sammanställa de handlingar som krävs för ansökan?

Om du behöver hjälp med att fylla i ansökan och/eller ta fram de efterfrågade handlingarna så rekommenderar Räddningstjänsten Öland att du vänder dig till en etablerad konsult med relevant sakkunskap.