Brandfarliga och explosiva varor

Räddningstjänsten Öland är tillsyns- och tillståndsmyndighet för Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE, på Öland. I denna lagstiftning ingår även brandreaktiva varor.

Som brandfarlig vara räknas:

Brandfarlig gas – gaser eller gasblandningar som kan antändas i luft vid en temperatur av20°C och ett atmosfärstryck på 101.3 kPa.

Brandfarlig vätska – vätskor som har en flampunkt som inte överstiger100°C. Alkoholhaltiga drycker enligt alkohollagen (1994:1738) är emellertid inte brandfarliga vätskor i andra fall än vid tillståndspliktig tillverkning enligt alkohollagen.

Om man hanterar brandfarlig gas eller vätska över en viss mängd, så skall tillstånd sökas hos Räddningstjänsten Öland.
Uppgifter om när tillstånd behövs för brandfarliga gaser och vätskor finner du via följande länk:

https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Lag-och-ratt/Gallande-regler/Brandfarliga-och-explosiva-varor/MSBFS-20133/

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har också tagit fram en fylligare beskrivning av vad som bör lämpligen bör ingå i en komplett ansökan:

https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/brandfarlig_explosiv/Tillstand_%20brandfarlig_vara.pdf

Brandreaktiva varor är väteperoxid, organiska peroxider, ammoniumnitrat, lågnitrerad nitrocellulosa och brandfarlig biograffilm.
Tillstånd för brandreaktiva varor prövas av Räddningstjänsten Öland förutom i de fallen hanteringen sker inom försvaret. Då prövas tillstånden av MSB.

Blanketter för tillståndsansökan brandreaktiva varor finns att skriva ut till höger på denna sida, utnyttja samma blankett som för brandfarliga varor!

Explosiva varor är explosivämnen (inklusive blandningar) och föremål som innehåller sådana, till exempel krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor. Ämnen, blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en explosion eller pyroteknisk effekt är alltid explosiva varor.
Om man hanterar explosiva varor, oavsett mängd, så skall tillstånd sökas.

Det finns två tillståndsmyndigheter för hantering av explosiva varor.

MSB utfärdar tillstånd och godkänner föreståndare för tillverkning, destruktion, gränsöverskridande överföring och viss hantering inom försvaret. Räddningstjänsten Öland ger tillstånd och godkänner föreståndare för annan hantering så som förvärv, förvaring, handel och överföring inom Sverige.

Blanketter för tillståndsansökan m.m. finns längst ner på denna sida.

Givetvis är du välkommen att höra av dig till oss om du är osäker på vad som gäller, klicka ”kontakt” i vänsterspalten för telefonnummer och e-mailadresser.

Här finns blanketter för ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga och explosiva varor.

Vill du veta mer kan du gå in på: http://www.brandskyddsforeningen.se/pa-arbetet/valj-omrade-har/brandfarlig-och-explosiv-vara