Elda säkert i vinter!

Många vill och behöver använda eldstäder i vinter för att hålla sig varma. Räddningstjänsten åker varje år på många skorstensbränder och för att undvika dessa finns några råd som kan vara bra att ta del av.

 • Elda inte med för mycket ved samtidigt. Följ i första hand tillverkarens instruktioner för din eldstad. Ett bra riktmärke är max 2,5 kilo ved per timme och att lägga in två nya vedträn när det tidigare inlägget brunnit ner till en glödbädd. Effektivt för värmen och bra för din anläggning.
 • Låt eldstaden vila mellan eldningarna. Om du eldar fyra timmar, låt eldstaden vila i fyra timmar. Utan vila kan värme ackumuleras i bjälklag och starta en brand.
 • Pyrelda inte. Se till att ha god lufttillförsel, annars sker inte fullständig förbränning.
 • Använd torr ved. Du skonar skorstenen från onödiga beläggningar, som kan leda till sämre förbränning och risk för skorstensbrand.
 • Förvara aska i ett obrännbart kärl med lock på lämplig plats med brandsäkert underlag.
 • Meddela din sotare om du vet att du tänker elda mer än vanligt. Överanvändning av en lokal eldstad kan bli livsfarlig. Sotning måste ske oftare om anläggningen används mer.
 • Gå ut och titta på röken. Skorstenen ska bara ryka vid uppstart, sedan bör du bara se en vit kondensånga.
 • Ha en fungerande brandvarnare, speciellt om du planerar att köra disk- och tvättmaskin nattetid för att spara el.

För mer information – se Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida.

Beslut om att eldningsförbud upphör

Mörbylånga och Borgholms kommuner har beslutat att det generella eldningsförbudet som gällt under sommaren ska upphöra från och med 2/9 klockan 12. Även om det inte råder generellt eldningsförbud, så är det viktigt att tänka på att det lokalt kan vara torrt i skog och mark och att den som eldar alltid har ansvar för att detta görs säkert!

Eldning

Vid höga brandriskvärden enligt SMHIs brandriskprognos kan det råda eldningsförbud. Är det eldningsförbud finns information om detta hos räddningstjänsten och kommunen.

Säkerhetsrekommendationer vid eldning

 • Håll minst 75 meters avstånd till byggnader och kraftig vegetation (skog, större buskage etc.).
 • Ha vatten och redskap framme för att kunna hantera elden om den börjar sprida sig.
 • Var på plats och ha uppsikt över elden hela tiden tills den är helt släckt. Den som vaktar elden ska även ha mobiltelefon på sig för att snabbt kunna larma räddningstjänsten vid behov.

OBSERVERA!
Eldning kan vara en sanitär olägenhet, tänk på grannar m.fl. I tveksamma fall kontakta kommunens Miljö- och byggnadsförvaltning. Kommunerna har i sina lokala föreskrifter infört begränsningar för eldning ur miljö- och hälsosynpunkt inom områden med detaljplan.

För Mörbylånga kommun anges i ”Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Mörbylånga kommun”  (08FS 2010:16) Eldning 13 § Eldning av torrt trädgårdsavfall är inom område med detaljplan endast tillåten under perioden 1 oktober – 30 april, under förutsättning att det kan ske utan att olägenhet för omgivningen uppkommer och att eldningsförbud inte råder pga. brandrisk. Valborgsmässoeld är undantagen från föreskrifterna.

För Borgholms kommun anges i ”Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön” (2005-06-13) Eldning 10§ Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden under tiden 1 april – 30 september. För Valborgsmässoeld och liknande krävs dispens av miljö- och byggnadsnämnden.