Sotning och brandskyddskontroll

I Lagen om skydd mot olyckor anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs.

På Öland har detta ansvar överförts till den gemensamma organisationen Ölands kommunalförbund. Övergripande frågor om sotning och brandskyddskontroll besvaras av Räddningstjänsten Öland.

Den traditionella sotningen är från 2004 uppdelad i två moment:

  1. Rengöring/Sotning
  2. Brandskyddskontroll

 

Rengöring/Sotning och Brandskyddskontroll

Ölands kommunalförbund har avtal med skorstensfejarmästare som på kommunalförbundets uppdrag sköter sotning och brandskyddskontroll. Sotning och Brandskyddskontroll utförs enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Intervall hur ofta sotning skall utföras fastställs av Ölands kommunalförbund, medan intervall för brandskyddskontroll är fastställt av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).

 

Sota själv eller nyttja annan sotare

Fastighetsägare kan ansöka om att själv få rengöra/sota på sin egen fastighet eller att anlita en annan sotare att utföra sotningen. Kravet är att rengöringen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Det är endast rengöringsmomentet man kan göra själv. Brandskyddskontrollen utförs av skorstensfejarmästaren. Ansökningsblanketter för att sota själva eller nyttja annan sotare finns under fliken Blanketter.

 

Skorstensfejarmästare

Ölands kommunalförbund har anlitat Sotaren Sandher & Co som entreprenör och ansvarig för utförande av sotning och brandskyddskontroll. Tel: 0485-777 28.

Nedan finner du aktuella taxor för sotning och brandskyddskontroll.

 

Frister
Nedan finns information om hur ofta sotning och brandskyddskontroll ska göras.

 

Mer information

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, www.msb.se
Sveriges kommuner och Landsting, www.skl.se
Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund, www.skorstensfejare.se