Systematiskt brandskyddsarbete

Räddningstjänsten utövar tillsyn över efterlevnaden av Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO.

Förr i tiden gick räddningstjänsten brandsyn och kontrollerade allt byggnadstekniskt brandskydd i verksamheten. När LSO kom ändrades detta till att verksamheten själv ska kontrollera sitt brandskydd genom att bedriva ett Systematiskt Brandskyddsarbete. Räddningstjänsten ska istället göra tillsyn på det Systematiska Brandskyddsarbetet och kontrollera att detta bedrivs på ett tillfredsställande sätt.

Enligt LSO framgår det att ansvaret för brandskyddet ligger på nyttjanderättshavare och fastighetsägare. Kravet gäller alla typer av verksamheter. Statens Räddningsverk har bedömt att det är skäligt att nyttjanderättshavare och fastighetsägare arbetar med sitt brandskydd systematiskt. Alla ska alltså bedriva Systematiskt Brandskyddsarbete.

2 kap. 2 § LSO ”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”

För att uppfylla dessa krav bör ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivas kontinuerligt under byggnadens eller anläggningens hela användningstid. Detta arbete bör dokumenteras.

För en del byggnader/verksamheter ställs krav på inlämnande av skriftlig redogörelse för brandskyddet.

2 kap. 3 § LSO ”Ägare av byggnader eller andra anläggningar, där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, skall i skriftlig form lämna en redogörelse för brandskyddet. En nyttjanderättshavare skall ge ägaren de uppgifter som behövs för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet.
Redogörelsen skall lämnas in till kommunen.”

För följande typ av byggnad/verksamhet skall skriftlig redogörelse för brandskyddet inlämnas till räddningstjänsten:

Vård, omsorg och kriminalvård m.m.
1. Inrättningar för vård eller omsorg för fler än 3 personer som har hjälpbehov vid utrymning i händelse av brand.
2. Låsta institutioner och anstalter där de intagna är inlåsta ständigt eller under viss tid.

Förskoleverksamhet, skolverksamhet eller skolbarnomsorg
3. Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg om verksamheten inte enbart är belägen i markplan och där fler än 15 barn eller ungdomar vistas samtidigt.
4. Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg i markplan där fler än 90 barn eller ungdomar vistas samtidigt.
5. Förskolor, skolor eller skolbarnomsorg där fler än 5 funktionshindrade barn eller ungdomar med hjälpbehov vid utrymning i händelse av brand vistas samtidigt.

Hotell och andra tillfälliga boenden
6. Byggnad för hotell, pensionat eller vandrarhem om byggnaden har platser för minst 9 gäster eller har minst 5 gästrum.
7. Byggnad för elevhem eller förläggningar om byggnaden har platser för fler än 50 personer eller har fler än 25 förläggningsrum.

Samlingslokaler m.m.
8. Samlingslokaler som används av fler än 150 personer.
9. Restauranger och andra liknande verksamheter vilka har tillstånd att servera alkohol och där det finns platser för fler än 50 personer i samma lokal.
10. Fritidsanläggningar där det finns platser för fler än 1000 personer, helt eller delvis under tak.

Industrier
11. Byggnader eller andra anläggningar där minst 20 personer är sysselsatta samtidigt i industriverksamheten.
12. Byggnader eller andra anläggningar med en sammanlagd yta större än 2 500 m2.
13. Industrier för vilka krävs tillstånd enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor.
14. Industrier som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Byggnader eller anläggningar med stora kulturhistoriska värden.
15. Byggnader som är byggnadsminnen eller kyrkliga kulturminnen enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m.m., med undantag för de byggnader som uteslutande används som bostad.
16. Byggnader som är statliga byggnadsminnen enligt förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m.
17. Statliga museer och andra museer som är berättigade till bidrag enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Byggnad eller anläggning vars utformning innebär stor risk för allvarliga skador vid brand.
18. Byggnader med fler än 16 våningar ovan mark.
19. Garage som har minst två plan under mark och en sammanhängande yta som är större än 2 000 m2.
20. Tunnlar som är längre än500 meter och avsedda för allmän väg eller allmänna kommunikationsmedel.

Att ägare och innehavare tar sitt ansvar kontrolleras av räddningstjänsten genom kontroll av inkomna redogörelser för brandskyddet samt vid tillsyn på byggnaden eller anläggningen.
Tillsyn kan utföras även på byggnader eller anläggningar som inte har krav på sig att inlämna en skriftlig redogörelse.

Vid räddningstjänstens tillsyn på plats får fastighetsägare och nyttjanderättshavare (eller av dessa utsedd ansvarig) redovisa hur det Systematiska Brandskyddsarbetet bedrivs. Tillsynsförrättaren kan även göra stickprovskontroller i verksamheten. Skulle det finnas anmärkningar på hur brandskyddsarbetet bedrivs eller från stickprovskontrollen kommer tillsynsförrättaren dokumentera detta i en minnesanteckning eller ett föreläggande.

Hämta material
Guide till SBA (pdf) Guide till SBA