Eldningsförbud på Öland

Från 2021-06-10 kl. 12.00 råder förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse på hela Öland.

Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera).

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg (med detta avses plats som är avgränsad med obrännbart material som exempelvis betongkonstruktion eller stensättning, samt en bred markyta med grus eller annat icke brännbart material runt grillplatsen).

Förbudet gäller från 2021-06-10 kl 12:00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av kommunen.

Planerade bränningar av skog och mark i naturvårdssyfte som har anmälts till kommunen och Länsstyrelsen får genomföras, under förutsättning att villkoren i Kalmar läns räddningstjänster och Länsstyrelsens dokument ”Riktlinjer för undantag från eldningsförbud vid naturvårdsbränning” är uppfyllda. Räddningstjänsten kan fatta beslut om att en naturvårdsbränning inte får genomföras om man bedömer att villkoren inte är uppfyllda eller om det finns andra skäl.