Restaurang med gasol

Följande ska skickas in till Räddningstjänsten när du söker tillstånd för hantering av gasol i restaurang. Räddningstjänsten behandlar inte ärendet förrän samtliga handlingar skickats in.

OBS: Enligt lag är det du som sökande som ska ha den kompetens som krävs för att ta fram den dokumentation som behövs för att söka tillstånd. Räddningstjänsten bistår inte med detta men kan svara på generella frågor gällande tillståndsansökan. Behöver du hjälp med att ta fram dokumentation rekommenderar räddningstjänsten att du vänder dig till en etablerad konsult med relevant sakkunskap.

Befintliga och Nya anläggningar:

  • Ansökningsblankett – komplett ifylld
  • Intyg som visar att föreståndaren genomgått utbildning för ”hantering av brandfarlig vara, mindre omfattning” (eller annan jämförbar utbildning). Detta eftersom föreståndaren för hanteringen enligt lag måste visa att denne har rätt kompetens för att hantera brandfarliga varor.
  • Intyg från oberoende installatör/kontrollant att gasolanläggningen uppfyller Energigas Sveriges anvisningar för flaskgasolanläggningar, FGA 2020. För att få hjälp med att komma i kontakt med lämpliga oberoende installatörer/kontrollanter, kontakta Energigas Sverige. Du når dem här
  • Olycksfjäril som visar anläggningens förebyggande barriärer som hindrar ett okontrollerat utsläpp, samt anläggningens begränsande barriärer som minimerar konsekvenserna av en olycka. Barriärerna ska beskrivas med hänvisning till aktuella delar i FGA 2020. Klicka här för exempel (gå till sid 31 i dokumentet)
  • Klassningsplan (om anläggningen har fler än två inkopplade flaskor).
  • Dokumentation av provtryckning eller täthetsintyg för rörledningar som ansluter lösa behållare. Detta genomförs lämpligen av ovanstående installatör/kontrollant.